SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. februar 2007

6. februar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. februar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 39 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 145,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,1 mia. euro til 82,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 605,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 20,5 mia. euro til 39,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,5 mia. euro til 421,2 mia. euro. Onsdag den 31. januar 2007 udløb en primær markedsoperation på 317,5 mia. euro, og en ny på 292,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. februar 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 40 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,7 mia. euro til 180,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.681 −39
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.819 1.475
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.590 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.229 1.474
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.063 965
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.359 599
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.359 599
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 422.505 −15.003
5.1 Primære markedsoperationer 292.503 −24.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 130.001 10.001
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −6
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 11.620 −914
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 82.156 90
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.309 −50
9 Andre aktiver 223.159 1.400
Aktiver i alt 1.136.671 −11.477
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 605.753 3.062
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 182.051 4.180
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 180.794 4.670
2.2 Indlånsfacilitet 31 11
2.3 Indskud med fast løbetid 1.225 −502
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 93 −13
4 Udstedte gældsbeviser 0 −1
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.308 −20.402
5.1 Offentlig forvaltning og service 39.420 −20.451
5.2 Andre forpligtelser 8.888 49
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.745 −2.595
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 160 −9
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.831 2.505
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.831 2.505
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 73.731 1.796
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.398 0
Passiver i alt 1.136.671 −11.477