Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. februarja 2007

6. februar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. februarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 39 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 82,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 605,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 20,5 milijarde EUR na 39,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,5 milijarde EUR na 421,2 milijarde EUR. V sredo, 31. januarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 317,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 292,5 milijarde EUR. V četrtek, 1. februarja 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 40 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) sta bili skoraj enaki nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,7 milijarde EUR na 180,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.681 −39
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.819 1.475
2.1 Terjatve do MDS 10.590 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.229 1.474
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.063 965
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.359 599
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.359 599
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 422.505 −15.003
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 292.503 −24.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 130.001 10.001
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −6
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 11.620 −914
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 82.156 90
8 Dolg širše države v EUR 39.309 −50
9 Druga sredstva 223.159 1.400
Skupaj sredstva 1.136.671 −11.477
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 605.753 3.062
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 182.051 4.180
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 180.794 4.670
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 31 11
2.3 Vezane vloge 1.225 −502
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 93 −13
4 Izdani dolžniški certifikati 0 −1
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.308 −20.402
5.1 Širša država 39.420 −20.451
5.2 Druge obveznosti 8.888 49
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 16.745 −2.595
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 160 −9
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.831 2.505
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.831 2.505
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 73.731 1.796
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.398 0
Skupaj obveznosti 1.136.671 −11.477