Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Φεβρουαρίου 2007

6 Φεβρουαρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 39 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και την καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκατομμύρια σε 145,3 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 82,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 605,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 39,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 421,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 317,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 292,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική, σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 180,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 176.681 −39
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 143.819 1.475
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 10.590 1
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.229 1.474
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.063 965
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.359 599
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.359 599
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 422.505 −15.003
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 292.503 −24.999
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 130.001 10.001
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −6
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 11.620 −914
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 82.156 90
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 39.309 −50
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 223.159 1.400
Σύνολο ενεργητικού 1.136.671 −11.477
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 605.753 3.062
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 182.051 4.180
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 180.794 4.670
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 31 11
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 1.225 −502
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 93 −13
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 −1
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 48.308 −20.402
5.1 Γενική κυβέρνηση 39.420 −20.451
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.888 49
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.745 −2.595
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 160 −9
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.831 2.505
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.831 2.505
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.611 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 73.731 1.796
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 121.990 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 66.398 0
Σύνολο παθητικού 1.136.671 −11.477