Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 2 февруари 2007 г.

6 февруари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 39 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 февруари 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0.1 млрд. EUR до 145.3 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.1 млрд. EUR до 82.2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) нарастват с 3.1 млрд. EUR до 605.8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) намаляват с 20.5 млрд. EUR и възлизат на 39.4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 14.5 млрд. EUR до 421.2 млрд. EUR. На 31 януари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 317.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 292.5 млрд. EUR. На 1 февруари 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 40 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) са с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита нарастване с 4.7 млрд. EUR до 180.8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 681 −39
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 819 1 475
2.1 Вземания от МВФ 10 590 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 229 1 474
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 063 965
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 359 599
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 359 599
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 422 505 −15 003
5.1 Основни операции по рефинансиране 292 503 −24 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 130 001 10 001
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 −6
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 11 620 −914
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 82 156 90
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 309 −50
9 Други активи 223 159 1 400
Общо активи 1 136 671 −11 477
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 605 753 3 062
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 182 051 4 180
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 180 794 4 670
2.2 Депозитно улеснение 31 11
2.3 Срочни депозити 1 225 −502
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 93 −13
4 Издадени дългови сертификати 0 −1
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 48 308 −20 402
5.1 Сектор „Държавно управление“ 39 420 −20 451
5.2 Други задължения 8 888 49
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 745 −2 595
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 −9
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 831 2 505
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 831 2 505
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 73 731 1 796
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 398 0
Общо пасиви 1 136 671 −11 477