European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. februáru 2006

28. februára 2006

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 24. februára 2006 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 75 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 161,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 94 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,9 mld. EUR na 550,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 19 mld. EUR na 67 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 22,6 mld. EUR na 417,8 mld. EUR. V stredu 22. februára 2006 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 295 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 308 mld. EUR. Vo štvrtok 23. februára 2006 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 40 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 2,6 mld. EUR na 159,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 163 489 −75
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 251 1 090
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 513 −28
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 738 1 118
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 572 −585
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 422 520
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 422 520
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 418 436 23 228
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 001 13 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 110 018 10 001
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 417 229
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 914 −106
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 039 −296
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 598 1
9 Ostatné aktíva 153 011 −378
Úhrn aktív 1 062 732 23 399
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 550 206 851
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 159 766 3 164
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 159 151 2 565
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 615 602
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 158 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 74 476 18 937
5.1 Verejná správa 67 032 18 998
5.2 Ostatné záväzky 7 444 −61
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 162 519
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 228 0
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 190 277
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 190 277
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 920 0
10 Ostatné pasíva 67 535 −378
11 Účty precenenia 119 113 0
12 Kapitál a rezervy 61 978 29
Úhrn pasív 1 062 732 23 399
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá