European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2006. gada 24. februārī

2006. gada 28. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2006. gada 24. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 75 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai iepērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 161.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 94 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 550.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 19 mljrd. euro (līdz 67 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 22.6 mljrd. euro (līdz 417.8 mljrd. euro). Trešdien, 2006. gada 22. februārī galvenā refinansēšanas operācija 295 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 308 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2006. gada 23. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 30 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 40 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 159.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 163,489 −75
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,251 1,090
2.1 SVF debitoru parādi 12,513 −28
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,738 1,118
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,572 −585
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,422 520
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,422 520
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 418,436 23,228
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,001 13,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 110,018 10,001
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 417 229
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,914 −106
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,039 −296
8 Valdības parāds euro 40,598 1
9 Pārējie aktīvi 153,011 −378
Kopā aktīvi 1,062,732 23,399
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 550,206 851
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 159,766 3,164
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 159,151 2,565
2.2 Noguldījumu iespēja 615 602
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 158 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 74,476 18,937
5.1 Saistības pret valdību 67,032 18,998
5.2 Pārējās saistības 7,444 −61
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,162 519
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 228 0
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,190 277
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,190 277
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,920 0
10 Pārējās saistības 67,535 −378
11 Pārvērtēšanas konti 119,113 0
12 Kapitāls un rezerves 61,978 29
Kopā pasīvi 1,062,732 23,399
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem