European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. únoru 2006

28. února 2006

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. února 2006 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 75 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a nákupu zlatých mincí, který provedla další z centrálních bank Eurosystému.

Objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 161,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 94 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,9 mld. EUR na 550,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 19 mld. EUR na 67 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 22,6 mld. EUR na 417,8 mld. EUR. Ve středu 22. února 2006 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 295 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 308 mld. EUR. Ve čtvrtek 23. února 2006 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 40 mld. EUR

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy prakticky nebyla využita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,6 mld. EUR na 159,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 163 489 −75
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 251 1 090
2.1 Pohledávky za MMF 12 513 −28
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 738 1 118
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 572 −585
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 422 520
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 422 520
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 418 436 23 228
5.1 Hlavní refinanční operace 308 001 13 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 110 018 10 001
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 417 229
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 914 −106
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 039 −296
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 598 1
9 Ostatní aktiva 153 011 −378
Aktiva celkem 1 062 732 23 399
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 550 206 851
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 159 766 3 164
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 159 151 2 565
2.2 Vkladová facilita 615 602
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 158 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 74 476 18 937
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 032 18 998
5.2 Ostatní závazky 7 444 −61
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 13 162 519
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 228 0
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 190 277
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 190 277
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 920 0
10 Ostatní pasiva 67 535 −378
11 Účty přecenění 119 113 0
12 Kapitál a rezervní fondy 61 978 29
Pasiva celkem 1 062 732 23 399
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média