European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 februari 2006

28 februari 2006

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 februari 2006 was de daling van EUR 75 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van zowel de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem als van de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 161,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 94 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 550,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 19 miljard naar EUR 67 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 22,6 miljard naar EUR 417,8 miljard. Op woensdag 22 februari 2006 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 295 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 308 miljard verrekend. Op donderdag 23 februari 2006 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 40 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,6 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,6 miljard naar EUR 159,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 163.489 −75
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.251 1.090
2.1 Vorderingen op het IMF 12.513 −28
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.738 1.118
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.572 −585
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.422 520
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.422 520
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 418.436 23.228
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.001 13.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 110.018 10.001
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 417 229
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.914 −106
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.039 −296
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.598 1
9 Overige activa 153.011 −378
Totaal activa 1.062.732 23.399
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 550.206 851
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 159.766 3.164
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 159.151 2.565
2.2 Depositofaciliteit 615 602
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 158 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 74.476 18.937
5.1 Overheid 67.032 18.998
5.2 Overige verplichtingen 7.444 −61
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.162 519
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 228 0
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.190 277
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.190 277
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.920 0
10 Overige passiva 67.535 −378
11 Herwaarderingsrekeningen 119.113 0
12 Kapitaal en reserves 61.978 29
Totaal passiva 1.062.732 23.399
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media