European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 februari

28 februari 2006

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 februari 2006 motsvarade minskningen på 75 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004) och inköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 161,5 miljarder EUR beroende på kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 94 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 550,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 19 miljarder EUR till 67 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 22,6 miljarder EUR till 417,8 miljarder EUR. Onsdagen den 22 februari 2006 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 295 miljarder EUR och ersattes med en ny på 308 miljarder EUR. Torsdagen den 23 februari förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 40 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka), medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,6 miljarder EUR till 159,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 163.489 −75
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.251 1.090
2.1 Fordringar på IMF 12.513 −28
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.738 1.118
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.572 −585
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.422 520
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.422 520
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 418.436 23.228
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.001 13.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 110.018 10.001
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 417 229
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.914 −106
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.039 −296
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.598 1
9 Övriga tillgångar 153.011 −378
Summa tillgångar 1.062.732 23.399
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 550.206 851
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 159.766 3.164
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 159.151 2.565
2.2 Inlåningsfacilitet 615 602
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 158 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 74.476 18.937
5.1 Offentliga sektorn 67.032 18.998
5.2 Övriga skulder 7.444 −61
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 13.162 519
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 228 0
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.190 277
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.190 277
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.920 0
10 Övriga skulder 67.535 −378
11 Värderegleringskonton 119.113 0
12 Eget kapital 61.978 29
Summa skulder 1.062.732 23.399
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media