European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. februar 2006

28. februar 2006

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. februar 2006, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 75 mio. euro. Faldet afspejlede både to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en tredje centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 161,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,3 mia. euro til 94 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,9 mia. euro til 550,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 19 mia. euro til 67 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 22,6 mia. euro til 417,8 mia. euro. Onsdag den 22. februar 2006 udløb en primær markedsoperation på 295 mia. euro, og en ny på 308 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 23. februar 2006 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 40 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,6 mia. euro til 159,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 163.489 −75
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.251 1.090
2.1 Tilgodehavender hos IMF 12.513 −28
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.738 1.118
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.572 −585
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.422 520
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.422 520
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 418.436 23.228
5.1 Primære markedsoperationer 308.001 13.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 110.018 10.001
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 417 229
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.914 −106
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.039 −296
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.598 1
9 Andre aktiver 153.011 −378
Aktiver i alt 1.062.732 23.399
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 550.206 851
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 159.766 3.164
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 159.151 2.565
2.2 Indlånsfacilitet 615 602
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 158 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 74.476 18.937
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.032 18.998
5.2 Andre forpligtelser 7.444 −61
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 13.162 519
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 228 0
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.190 277
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.190 277
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.920 0
10 Andre forpligtelser 67.535 −378
11 Revalueringskonti 119.113 0
12 Kapital og reserver 61.978 29
Passiver i alt 1.062.732 23.399
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt