European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. februarja 2006

28. februar 2006

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. februarja 2006, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 75 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), in nakup zlatih kovancev, ki ga je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 161,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 94 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,9 milijarde EUR na 550,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 19 milijard EUR na 67 milijard EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 22,6 milijarde EUR na 417,8 milijarde EUR. V sredo, 22. februarja 2006, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 295 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 308 milijard EUR. V četrtek, 23. februarja 2006, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 40 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,6 milijarde EUR na 159,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 163.489 −75
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.251 1.090
2.1 Terjatve do MDS 12.513 −28
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.738 1.118
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.572 −585
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.422 520
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.422 520
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 418.436 23.228
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.001 13.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 110.018 10.001
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 417 229
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.914 −106
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.039 −296
8 Dolg širše države v EUR 40.598 1
9 Druga sredstva 153.011 −378
Skupaj sredstva 1.062.732 23.399
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 550.206 851
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 159.766 3.164
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 159.151 2.565
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 615 602
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 158 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 74.476 18.937
5.1 Širša država 67.032 18.998
5.2 Druge obveznosti 7.444 −61
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 13.162 519
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 228 0
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.190 277
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.190 277
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.920 0
10 Druge obveznosti 67.535 −378
11 Računi prevrednotenja 119.113 0
12 Kapital in rezerve 61.978 29
Skupaj obveznosti 1.062.732 23.399
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije