European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 lutego 2006 r.

28 lutego 2006 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 lutego 2006 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 75 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 161,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,3 mld euro do poziomu 94 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,9 mld euro do poziomu 550,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 19 mld euro do poziomu 67 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 22,6 mld euro do poziomu 417,8 mld euro. W środę, 22 lutego 2006 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 295 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 308 mld euro. W czwartek, 23 lutego 2006 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 40 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (w porównaniu do 0,2 mld euro w ubiegłym tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu do bliskiego zeru wykorzystania w ubiegłym tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,6 mld euro do poziomu 159,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 163.489 −75
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 155.251 1.090
2.1 Należności od MFW 12.513 −28
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 142.738 1.118
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.572 −585
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 11.422 520
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.422 520
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 418.436 23.228
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.001 13.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 110.018 10.001
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 417 229
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.914 −106
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.039 −296
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.598 1
9 Pozostałe aktywa 153.011 −378
Aktywa razem 1.062.732 23.399
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 550.206 851
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 159.766 3.164
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 159.151 2.565
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 615 602
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 158 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 74.476 18.937
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.032 18.998
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.444 −61
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 13.162 519
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 228 0
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.190 277
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.190 277
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.920 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.535 −378
11 Różnice z aktualizacji wyceny 119.113 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 61.978 29
Pasywa razem 1.062.732 23.399
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami