European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. januáru 2006

17. januára 2006

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 13. januára 2006 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 7 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,6 mld. EUR na 161,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 93,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 6,4 mld. EUR na 553,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 0,8 mld. EUR na 42,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 7,1 mld. EUR na 399,1 mld. EUR. V stredu 11. januára 2006 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 316 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 309 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 0,3 mld. EUR na 152,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 163 797 −7
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 182 850
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 764 9
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 418 841
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 160 −620
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 234 339
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 234 339
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 399 115 −7 124
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 998 −7 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 017 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 100 −111
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 085 350
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 244 257
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 113 0
9 Ostatné aktíva 145 328 599
Úhrn aktív 1 033 258 −5 356
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 553 846 −6 407
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 152 814 −313
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 152 775 −322
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 38 9
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 207 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 50 404 936
5.1 Verejná správa 42 844 835
5.2 Ostatné záväzky 7 560 101
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 452 −157
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 334 −68
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 998 865
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 998 865
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 920 0
10 Ostatné pasíva 68 757 −212
11 Účty precenenia 119 113 0
12 Kapitál a rezervy 58 413 0
Úhrn pasív 1 033 258 −5 356
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá