European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2006. gada 13. janvārī

2006. gada 17. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2006. gada 13. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 7 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 161.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 93.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.4 mljrd. euro (līdz 553.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 42.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 399.1 mljrd. euro). Trešdien, 2006. gada 11. janvārī galvenā refinansēšanas operācija 316 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 309 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 152.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 163,797 −7
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,182 850
2.1 SVF debitoru parādi 13,764 9
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,418 841
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,160 −620
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,234 339
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,234 339
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 399,115 −7,124
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,998 −7,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,017 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 100 −111
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,085 350
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,244 257
8 Valdības parāds euro 40,113 0
9 Pārējie aktīvi 145,328 599
Kopā aktīvi 1,033,258 −5,356
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 553,846 −6,407
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 152,814 −313
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152,775 −322
2.2 Noguldījumu iespēja 38 9
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 207 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 50,404 936
5.1 Saistības pret valdību 42,844 835
5.2 Pārējās saistības 7,560 101
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,452 −157
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 334 −68
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,998 865
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,998 865
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,920 0
10 Pārējās saistības 68,757 −212
11 Pārvērtēšanas konti 119,113 0
12 Kapitāls un rezerves 58,413 0
Kopā pasīvi 1,033,258 −5,356
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem