European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. januar 2006

17. januar 2006

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. januar 2006, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 7 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 161,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 93,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,4 mia. euro til 553,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,8 mia. euro til 42,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,1 mia. euro til 399,1 mia. euro. Onsdag den 11. januar 2006 udløb en primær markedsoperation på 316 mia. euro, og en ny på 309 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,3 mia. euro til 152,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 163.797 −7
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.182 850
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.764 9
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.418 841
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.160 −620
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.234 339
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.234 339
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 399.115 −7.124
5.1 Primære markedsoperationer 308.998 −7.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.017 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 100 −111
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 4.085 350
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.244 257
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.113 0
9 Andre aktiver 145.328 599
Aktiver i alt 1.033.258 −5.356
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 553.846 −6.407
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 152.814 −313
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 152.775 −322
2.2 Indlånsfacilitet 38 9
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 207 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 50.404 936
5.1 Offentlig forvaltning og service 42.844 835
5.2 Andre forpligtelser 7.560 101
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.452 −157
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 334 −68
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.998 865
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.998 865
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.920 0
10 Andre forpligtelser 68.757 −212
11 Revalueringskonti 119.113 0
12 Kapital og reserver 58.413 0
Passiver i alt 1.033.258 −5.356
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt