European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 stycznia 2006 r.

17 stycznia 2006 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 stycznia 2006 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 7 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld euro do poziomu 161,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 93,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,4 mld euro do poziomu 553,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 42,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7,1 mld euro do poziomu 399,1 mld euro. W środę, 11 stycznia 2006 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 316 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 309 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,3 mld euro do poziomu 152,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 163.797 −7
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 156.182 850
2.1 Należności od MFW 13.764 9
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 142.418 841
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.160 −620
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.234 339
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.234 339
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 399.115 −7.124
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.998 −7.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.017 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 100 −111
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 4.085 350
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.244 257
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.113 0
9 Pozostałe aktywa 145.328 599
Aktywa razem 1.033.258 −5.356
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 553.846 −6.407
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 152.814 −313
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.775 −322
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 38 9
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 207 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 50.404 936
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 42.844 835
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.560 101
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.452 −157
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 334 −68
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.998 865
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.998 865
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.920 0
10 Pozostałe zobowiązania 68.757 −212
11 Różnice z aktualizacji wyceny 119.113 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.413 0
Pasywa razem 1.033.258 −5.356
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami