European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 januari 2006

17 januari 2006

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 januari 2006 motsvarade minskningen på 7 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 161,1 miljarder EUR beroende på kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 93,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,4 miljarder EUR till 553,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 42,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,1 miljarder EUR till 399,1 miljarder EUR. Onsdagen den 11 januari 2006 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 316 miljarder EUR och ersattes med en ny på 309 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll vilket var ungerfär samma som förra veckan.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,3 miljarder EUR till 152,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 163.797 −7
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.182 850
2.1 Fordringar på IMF 13.764 9
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.418 841
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.160 −620
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.234 339
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.234 339
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 399.115 −7.124
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.998 −7.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.017 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 100 −111
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 4.085 350
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.244 257
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.113 0
9 Övriga tillgångar 145.328 599
Summa tillgångar 1.033.258 −5.356
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 553.846 −6.407
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 152.814 −313
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.775 −322
2.2 Inlåningsfacilitet 38 9
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 207 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 50.404 936
5.1 Offentliga sektorn 42.844 835
5.2 Övriga skulder 7.560 101
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.452 −157
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 334 −68
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.998 865
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.998 865
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.920 0
10 Övriga skulder 68.757 −212
11 Värderegleringskonton 119.113 0
12 Eget kapital 58.413 0
Summa skulder 1.033.258 −5.356
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media