European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 januari 2006

17 januari 2006

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 januari 2006 was de daling van EUR 7 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 161,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 93,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,4 miljard naar EUR 553,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 42,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 7,1 miljard naar EUR 399,1 miljard. Op woensdag 11 januari 2006 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 316 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 309 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,3 miljard naar EUR 152,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 163.797 −7
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.182 850
2.1 Vorderingen op het IMF 13.764 9
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.418 841
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.160 −620
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.234 339
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.234 339
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 399.115 −7.124
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.998 −7.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.017 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 100 −111
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.085 350
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.244 257
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.113 0
9 Overige activa 145.328 599
Totaal activa 1.033.258 −5.356
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 553.846 −6.407
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 152.814 −313
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.775 −322
2.2 Depositofaciliteit 38 9
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 207 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.404 936
5.1 Overheid 42.844 835
5.2 Overige verplichtingen 7.560 101
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.452 −157
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 334 −68
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.998 865
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.998 865
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.920 0
10 Overige passiva 68.757 −212
11 Herwaarderingsrekeningen 119.113 0
12 Kapitaal en reserves 58.413 0
Totaal passiva 1.033.258 −5.356
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media