European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. januarja 2006

17. januar 2006

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. januarja 2006, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 7 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 161,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 93,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,4 milijarde EUR na 553,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,8 milijarde EUR na 42,8 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 399,1 milijarde EUR. V sredo, 11. januarja 2006, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 316 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 309 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je bila uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 152,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 163.797 −7
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.182 850
2.1 Terjatve do MDS 13.764 9
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.418 841
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.160 −620
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.234 339
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.234 339
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 399.115 −7.124
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.998 −7.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.017 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 100 −111
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.085 350
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.244 257
8 Dolg širše države v EUR 40.113 0
9 Druga sredstva 145.328 599
Skupaj sredstva 1.033.258 −5.356
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 553.846 −6.407
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 152.814 −313
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 152.775 −322
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 38 9
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 207 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 50.404 936
5.1 Širša država 42.844 835
5.2 Druge obveznosti 7.560 101
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.452 −157
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 334 −68
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.998 865
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.998 865
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.920 0
10 Druge obveznosti 68.757 −212
11 Računi prevrednotenja 119.113 0
12 Kapital in rezerve 58.413 0
Skupaj obveznosti 1.033.258 −5.356
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije