European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. decembru 2005

20. decembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 16. decembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 115 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 164,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,4 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4 mld. EUR na 558,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 34,3 mld. EUR na 34,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 25,1 mld. EUR na 398,4 mld. EUR. V stredu 14. decembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 333,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 308,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,2 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 298 −115
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 711 −627
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 580 542
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 137 131 −1 169
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 606 1 080
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 456 464
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 456 464
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 398 516 −24 989
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 500 −25 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 203 112
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 859 −389
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 662 −102
9 Ostatné aktíva 143 632 −285
Úhrn aktív 1 016 943 −24 851
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 558 596 3 993
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 158 390 4 311
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 158 283 4 236
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 107 75
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 219 −51
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 42 389 −34 158
5.1 Verejná správa 34 512 −34 342
5.2 Ostatné záväzky 7 877 184
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 065 −8
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 410 −7
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 441 −38
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 441 −38
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 68 373 1 104
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 426 3
Úhrn pasív 1 016 943 −24 851
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá