European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 16. decembrī

2005. gada 20. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 16. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 115 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 164.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 93.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 558.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34.3 mljrd. euro (līdz 34.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 25.1 mljrd. euro (līdz 398.4 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 14. decembrī galvenā refinansēšanas operācija 333.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 308.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 158.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,298 −115
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,711 −627
2.1 SVF debitoru parādi 19,580 542
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 137,131 −1,169
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,606 1,080
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,456 464
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,456 464
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 398,516 −24,989
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,500 −25,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,203 112
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,859 −389
8 Valdības parāds euro 40,662 −102
9 Pārējie aktīvi 143,632 −285
Kopā aktīvi 1,016,943 −24,851
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 558,596 3,993
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 158,390 4,311
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 158,283 4,236
2.2 Noguldījumu iespēja 107 75
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 219 −51
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 42,389 −34,158
5.1 Saistības pret valdību 34,512 −34,342
5.2 Pārējās saistības 7,877 184
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,065 −8
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 410 −7
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,441 −38
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,441 −38
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 68,373 1,104
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,426 3
Kopā pasīvi 1,016,943 −24,851
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem