European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. december 2005

20. december 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. december 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 115 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 164,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 93,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 558,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 34,3 mia. euro til 34,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 25,1 mia. euro til 398,4 mia. euro. Onsdag den 14. december 2005 udløb en primær markedsoperation på 333,5 mia. euro, og en ny på 308,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,2 mia. euro til 158,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.298 −115
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.711 −627
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.580 542
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 137.131 −1.169
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.606 1.080
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.456 464
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.456 464
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 398.516 −24.989
5.1 Primære markedsoperationer 308.500 −25.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.203 112
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.859 −389
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.662 −102
9 Andre aktiver 143.632 −285
Aktiver i alt 1.016.943 −24.851
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 558.596 3.993
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 158.390 4.311
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 158.283 4.236
2.2 Indlånsfacilitet 107 75
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 219 −51
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 42.389 −34.158
5.1 Offentlig forvaltning og service 34.512 −34.342
5.2 Andre forpligtelser 7.877 184
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.065 −8
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 410 −7
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.441 −38
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.441 −38
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 68.373 1.104
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.426 3
Passiver i alt 1.016.943 −24.851
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt