European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 grudnia 2005 r.

20 grudnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 grudnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 115 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.)

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 164,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,4 mld euro do poziomu 93,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4 mld euro do poziomu 558,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 34,3 mld euro do poziomu 34,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 25,1 mld euro do poziomu 398,4 mld euro. W środę, 14 grudnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 333,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 308,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,2 mld euro do poziomu 158,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.298 −115
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 156.711 −627
2.1 Należności od MFW 19.580 542
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 137.131 −1.169
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.606 1.080
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.456 464
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.456 464
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 398.516 −24.989
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.500 −25.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.203 112
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.859 −389
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.662 −102
9 Pozostałe aktywa 143.632 −285
Aktywa razem 1.016.943 −24.851
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 558.596 3.993
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 158.390 4.311
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 158.283 4.236
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 107 75
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 219 −51
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 42.389 −34.158
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 34.512 −34.342
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.877 184
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.065 −8
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 410 −7
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.441 −38
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.441 −38
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 68.373 1.104
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.426 3
Pasywa razem 1.016.943 −24.851
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami