European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 december 2005

20 december 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 december 2005 was de daling van EUR 115 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 164,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 93,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 558,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 34,3 miljard naar EUR 34,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 25,1 miljard naar EUR 398,4 miljard. Op woensdag 14 december 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 333,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 308,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,2 miljard naar EUR 158,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.298 −115
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.711 −627
2.1 Vorderingen op het IMF 19.580 542
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 137.131 −1.169
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.606 1.080
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.456 464
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.456 464
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 398.516 −24.989
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.500 −25.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.203 112
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.859 −389
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.662 −102
9 Overige activa 143.632 −285
Totaal activa 1.016.943 −24.851
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 558.596 3.993
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 158.390 4.311
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 158.283 4.236
2.2 Depositofaciliteit 107 75
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 219 −51
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.389 −34.158
5.1 Overheid 34.512 −34.342
5.2 Overige verplichtingen 7.877 184
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.065 −8
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 410 −7
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.441 −38
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.441 −38
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 68.373 1.104
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.426 3
Totaal passiva 1.016.943 −24.851
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media