European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 december 2005

20 december 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 december 2005 motsvarade minskningen på 115 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 164,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 93,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 558,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 34,3 miljarder EUR till 34,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 25,1 miljarder EUR till 398,4 miljarder EUR. Onsdagen den 14 december 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 333,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 308,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stor sett noll (ungefär som förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med i stort sett noll förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,2 miljarder EUR till 158,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.298 −115
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.711 −627
2.1 Fordringar på IMF 19.580 542
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 137.131 −1.169
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.606 1.080
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.456 464
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.456 464
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 398.516 −24.989
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.500 −25.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.203 112
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.859 −389
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.662 −102
9 Övriga tillgångar 143.632 −285
Summa tillgångar 1.016.943 −24.851
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 558.596 3.993
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 158.390 4.311
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 158.283 4.236
2.2 Inlåningsfacilitet 107 75
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 219 −51
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 42.389 −34.158
5.1 Offentliga sektorn 34.512 −34.342
5.2 Övriga skulder 7.877 184
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.065 −8
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 410 −7
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.441 −38
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.441 −38
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 68.373 1.104
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.426 3
Summa skulder 1.016.943 −24.851
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media