Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB verwelkomt de instemming van het Europees Parlement met het opzetten van een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

12 september 2013

De Europese Centrale Bank (ECB) is verheugd dat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met wetgeving die de weg vrijmaakt voor het opzetten van een bankenunie. Krachtens de Verordening van de Raad, in gevolge waarvan aan de ECB specifieke taken worden toegewezen betreffende het beleid ten aanzien van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (de Verordening), wordt een nieuw systeem van bankentoezicht opgezet, waarbij de banken in het eurogebied (en in andere EU-lidstaten die tot het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme willen toetreden) onder gemeenschappelijk toezicht komen te staan. Dit is een belangrijke stap naar herstel van vertrouwen in het Europees bankenstelsel.

De Verordening zal in werking treden na goedkeuring door de Raad van de EU en bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. Na de inwerkingtreding ervan kan de ECB formeel van start gaan met alle belangrijke voorbereidende activiteiten, zodat zij in staat is haar toezichtstaak twaalf maanden later volledig op zich te nemen.

"Vandaag is een echte stap voorwaarts gezet naar het oprichten van een bankenunie, die een kernbestanddeel vormt van een echte economische en monetaire unie. We zullen ons uiterste best doen aan alle organisatorische vereisten te voldoen, met als doel één jaar nadat de wetgeving van kracht is geworden onze toezichthoudende taken op ons te nemen, en we zien ernaar uit om in samenwerking met de nationale autoriteiten bij te dragen aan het herstel van het vertrouwen in de bankensector," aldus Mario Draghi, President van de ECB.

Gelijktijdig met de goedkeuring van de Verordening, ondertekenden Mario Draghi en Martin Schulz, Voorzitter van het Europees Parlement, een verklaring die beide instellingen ertoe verbindt een Interinstitutioneel Akkoord te sluiten over de praktische aspecten van hun samenwerking inzake aangelegenheden met betrekking tot het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media