TLAČOVÁ SPRÁVA

Vyhlásenie Rady guvernérov k správe Rady ECOFIN o zlepšení uplatňovania Paktu stability a rastu

21. marca 2005

Rada guvernérov ECB je vážne znepokojená navrhovanými zmenami Paktu stability a rastu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby zmeny nápravných nástrojov ohrozili dôveru v rozpočtový rámec Európskej únie a v udržateľnosť verejných financií členských štátov eurozóny. Pokiaľ ide o preventívne nástroje paktu, Rada guvernérov tiež berie na vedomie niektoré navrhované zmeny, ktoré sú v súlade s ich možným posilnením.

Zdravá rozpočtová politika a menová politika zameraná na cenovú stabilitu majú zásadný význam pre úspešnosť Hospodárskej a menovej únie. Sú základným predpokladom makroekonomickej stability, rastu a súdržnosti eurozóny. Je nevyhnutné, aby členské štáty, Európska komisia a Rada Európskej únie upravený rámec uplatňovali dôsledne a konzistentne a prispievali tak k realizácii obozretnej rozpočtovej politiky.

Za súčasných okolností je viac než kedykoľvek predtým dôležité, aby všetky zúčastnené strany plnili svoje záväzky. Verejnosť a trhy sa môžu aj naďalej spoliehať na to, že Rada guvernérov je pevne odhodlaná plniť svoj mandát – udržiavať cenovú stabilitu.

Kontakt pre médiá