European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 7. marca 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme dôkladne posúdili výhľad hospodárskeho vývoja a vývoja inflácie, okrem iného so zreteľom na najnovšie makroekonomické projekcie odborníkov ECB pre eurozónu. Rada guvernérov následne v rámci plnenia svojho cieľa cenovej stability prijala nasledujúce rozhodnutia.

Po prvé, rozhodli sme sa ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do konca roka 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Po druhé, máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Po tretie, rozhodli sme sa spustiť novú sériu štvrťročných cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-III) s dvojročnou dobou splatnosti, ktorá bude prebiehať od septembra 2019 do marca 2021. Tieto nové operácie prispejú k zachovaniu priaznivých podmienok poskytovania bankových úverov a plynulej transmisie menovej politiky. V rámci programu TLTRO-III si zmluvné strany budú môcť požičať prostriedky do výšky 30 % objemu akceptovateľných úverov k 28. februáru 2019 za úrokovú sadzbu indexovanú na úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií počas doby splatnosti príslušnej operácie. Rovnako ako v prípade programu TLTRO budú súčasťou programu TLTRO-III stimuly na zachovanie priaznivých úverových podmienok. Bližšie informácie o presných podmienkach operácií TLTRO-III budú oznámené neskôr.

Po štvrté, naše úverové operácie budeme i naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv začínajúceho sa v marci 2021.

Dnešné rozhodnutia menovej politiky boli prijaté v záujme pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte. Napriek známkam začínajúceho slabnutia niektorých idiosynkratických domácich faktorov, ktoré majú tlmiaci účinok na hospodársky rast, oslabovanie ekonomických údajov poukazuje na výrazné zmiernenie tempa hospodárskej expanzie, ktoré bude pokračovať aj v tomto roku. Pretrvávanie neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík podľa všetkého zanecháva stopy na hospodárskej nálade. Základná inflácia je navyše naďalej nevýrazná. Slabšie tempo hospodárskeho rastu spomaľuje konvergenciu inflácie smerom k nášmu cieľu. Zároveň však vďaka priaznivým podmienkam financovania, pozitívnej dynamike vývoja na trhu práce a zrýchľovaniu mzdového rastu pokračuje expanzia v eurozóne a postupný nárast inflačných tlakov. Dnešné rozhodnutia prispejú k ďalšiemu zintenzívneniu domácich cenových tlakov a želanému vývoju celkovej inflácie v strednodobom horizonte. Aj naďalej budeme poskytovať značnú menovopolitickú stimuláciu, a to prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB, podporenej reinvestovaním rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a novou sériou operácií TLTRO. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená vhodným spôsobom upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v treťom štvrťroku 2018 vzrástol o 0,1 %, sa v poslednom štvrťroku 2018 medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. Aktuálne informácie boli naďalej slabé, najmä vo výrobnom sektore, a to vzhľadom na spomalenie zahraničného dopytu znásobené určitými faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny a sektory. Ukazuje sa, že vplyv týchto faktorov je o niečo dlhodobejší, z čoho vyplýva, že krátkodobý výhľad hospodárskeho rastu bude slabší, než sa pôvodne predpokladalo. Očakáva sa, že účinok týchto nepriaznivých faktorov neskôr odznie. Expanzia eurozóny bude naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho nárastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, ako aj pokračujúcej, i keď o niečo pomalšej expanzie svetovej hospodárskej aktivity.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2019. Podľa nich by sa mal ročný reálny HDP zvýšiť o 1,1 % v roku 2019, o 1,6 % v roku 2020 a o 1,5 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2018 bol výhľad rastu reálneho HDP na rok 2019 upravený výrazne nadol a na rok 2020 mierne nadol.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu eurozóny sú stále na strane pomalšieho rastu, a to v dôsledku pretrvávania neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny vo februári 2019 úroveň 1,5 % (1,4 % v januári), a to vzhľadom na mierne vyššiu infláciu cien energií a potravín. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia sa bude naďalej pohybovať okolo súčasnej úrovne, než koncom roka začne klesať. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené, no vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k stupňovaniu a rozširovaniu tlakov na rast mzdových nákladov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a zrýchľovanie mzdového rastu.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2019, podľa ktorých ročná miera inflácie HICP dosiahne 1,2 % v roku 2019, 1,5 % v roku 2020 a 1,6 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2018 bol výhľad vývoja inflácie HICP na celé sledované obdobie upravený nadol, predovšetkým vzhľadom na slabší krátkodobý výhľad hospodárskeho rastu.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v januári 2019 klesla z decembrových 4,1 % na 3,8 %. Na raste menového agregátu M3 sa aj naďalej podieľa tvorba bankových úverov, a to aj napriek nedávnemu zmierneniu úverovej dynamiky. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám sa v januári 2019 znížila z decembrových 3,9 % na 3,3 %. Príčinou poklesu bol bázický efekt, ale v niektorých krajinách aj typická oneskorená reakcia na spomalenie hospodárskej aktivity. Ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala na úrovni 3,2 %. Podniky a domácnosti naďalej ťažia z priaznivých úverových podmienok, keďže opatrenia menovej politiky prijaté od júna 2014 naďalej zlepšujú prístup k financovaniu, najmä malým a stredným podnikom. Opatrenia menovej politiky, o ktorých sme rozhodli dnes, predovšetkým nová séria operácií TLTRO, pomôžu zabezpečiť naďalej priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Táto výzva je dôležitá predovšetkým vzhľadom na celkovú obmedzenú realizáciu odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku 2018, o ktorej nedávno informovala Európska komisia. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, mierne expanzívna fiškálna pozícia krajín eurozóny a pôsobenie automatických stabilizátorov podporujú hospodársku aktivitu. Krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy však zároveň musia pokračovať v budovaní fiškálnych rezerv. Všetky krajiny by mali ďalej zintenzívňovať svoje snahy o viac prorastový charakter verejných financií. Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá