European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 7 marca 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej, a także z uwzględnieniem najnowszych projekcji makroekonomicznych dla strefy euro, dokonaliśmy szczegółowej oceny perspektyw gospodarczych i inflacyjnych. W rezultacie, dążąc do osiągnięcia swojego celu w zakresie stabilności cen, Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Po pierwsze, postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy obecnie, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Po drugie, zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po trzecie, postanowiliśmy uruchomić nową serię kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), która rozpocznie się we wrześniu 2019, a zakończy w marcu 2021; wszystkie operacje będą mieć dwuletni termin zapadalności. Nowe operacje pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i płynnej transmisji polityki pieniężnej. W operacjach TLTRO-III kontrahenci będą mogli pożyczyć kwotę wynoszącą maksymalnie 30% stanu kwalifikowanych kredytów na 28 lutego 2019, po stopie indeksowanej do stopy podstawowych operacji refinansujących za czas trwania danej operacji TLTRO-III. Podobnie jak niezapadłe operacje TLTRO, program TLTRO-III będzie zawierał bodźce mające zapewnić utrzymanie korzystnych warunków kredytowych. Szczegółowe informacje o warunkach TLTRO-III zostaną podane w późniejszym terminie.

Po czwarte, będziemy w dalszym ciągu prowadzić operacje kredytowe Eurosystemu w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, tak długo, jak długo będzie to konieczne, a przynajmniej do końca okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej rozpoczynającego się w marcu 2021.

Podjęte dziś decyzje w sprawie polityki pieniężnej mają zapewnić dalsze stabilne zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Widać oznaki, że pewne specyficzne czynniki wewnętrzne tłumiące dynamikę wzrostu zaczynają wygasać, niemniej jednak osłabienie się danych gospodarczych wskazuje na znaczny spadek tempa ożywienia, który przeciągnie się także na rok bieżący. Utrzymująca się niepewność związana z czynnikami geopolitycznymi, groźba protekcjonizmu i podatność gospodarek wschodzących na zagrożenia wydają się odbijać na nastrojach w gospodarce. W dodatku inflacja bazowa nadal jest słaba. Niższe tempo wzrostu gospodarczego powoduje, że spowalnia się dochodzenie inflacji do poziomu docelowego. Jednocześnie jednak korzystne warunki finansowania, sprzyjająca dynamika rynku pracy i coraz szybszy wzrost płac w dalszym ciągu podtrzymują ożywienie gospodarcze i stopniowo rosnącą presję inflacyjną w strefie euro. Dzisiejsze decyzje będą sprzyjać dalszemu narastaniu wewnętrznej presji cenowej i kształtowaniu się inflacji ogółem w średnim okresie. Mocnym bodźcem monetarnym będzie w dalszym ciągu nasza zapowiedź forward guidance dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC, wzmocniona przez reinwestowanie pokaźnego zasobu nabytych aktywów i nową serię operacji TLTRO. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zmierzać do poziomu docelowego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w czwartym kwartale 2018 zwiększył się (kwartał do kwartału) o 0,2%, po wzroście o 0,1% w trzecim kwartale. Napływające dane nadal są słabe, zwłaszcza w sektorze przetwórstwa przemysłowego, co wiąże się ze spowolnieniem popytu zewnętrznego, które potęgują jeszcze pewne specyficzne czynniki krajowe i sektorowe. Oddziaływanie tych czynników okazuje się nieco bardziej długotrwałe, z czego można wnosić, że perspektywy wzrostu na najbliższy okres będą słabsze, niż wcześniej oczekiwano. Przewiduje się, że w dalszym okresie wpływ tych niekorzystnych czynników będzie wygasać. Ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia i płac oraz utrzymujące się – choć nieco słabsze – ożywienie aktywności gospodarczej na świecie.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2019, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2019 o 1,1%, w 2020 o 1,6%, zaś w 2021 o 1,5%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2018 perspektywy wzrostu realnego PKB na 2019 zrewidowano mocno w dół, a na 2020 – nieznacznie w dół.

W bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro nadal przeważają czynniki spowalniające, co wynika z utrzymywania się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi, groźby protekcjonizmu i podatności gospodarek wschodzących na zagrożenia.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro, która w styczniu 2019 wyniosła 1,4%, w lutym osiągnęła 1,5%, głównie z powodu niewielkiego wzrostu inflacji cen energii i żywności. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że inflacja ogółem prawdopodobnie będzie się utrzymywać na poziomie zbliżonym do obecnego, po czym pod koniec roku się obniży. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy presja na koszty pracy umocniła się i rozszerzył się jej zasięg. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, w średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i rosnącej dynamiki płac.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2019, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,2% w 2019, 1,5% w 2020 i 1,6% w 2021. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2018 perspektywy inflacji HICP zrewidowano w dół w całym horyzoncie czasowym, przede wszystkim w związku z osłabieniem się perspektyw wzrostu na najbliższy okres.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) zmalała z 4,1% w grudniu 2018 do 3,8% w styczniu 2019. Dynamikę M3 w dalszym ciągu podtrzymuje kreacja kredytów przez banki, mimo niedawnego osłabienia się akcji kredytowej. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza pozostał wąski agregat M1.

Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych zmalała z 3,9% w grudniu 2018 do 3,3% w styczniu 2019 – częściowo wynikało to z efektu bazy, lecz w niektórych krajach także z typowo opóźnionej reakcji na spowolnienie aktywności gospodarczej – natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 3,2%. Warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe są nadal sprzyjające, gdyż środki polityki pieniężnej wprowadzone od czerwca 2014 w dalszym ciągu wywierają korzystny wpływ na dostęp do finansowania, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Środki uchwalone dzisiaj, w tym zwłaszcza nowa seria operacji TLTRO, pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych w kolejnym okresie.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie stabilnego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Jest to szczególnie ważne w kontekście ogólnie słabej realizacji zaleceń dotyczących poszczególnych krajów na rok 2018, o czym ostatnio informowała Komisja Europejska. Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, jej łagodnie ekspansywne nastawienie oraz działanie automatycznych stabilizatorów fiskalnych wspierają aktywność gospodarczą. Jednocześnie kraje, które mają wysoki dług publiczny, powinny w dalszym ciągu odbudowywać bufory fiskalne. Wszystkie kraje powinny też kontynuować wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami