Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.03.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 706 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 348 863 2 489
  2.1 SVF debitoru parādi 79 988 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 875 2 488
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 805 −1 201
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 729 −1 866
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 729 −1 866
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 617 686 761
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 163 767
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 615 515 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 8 −6
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 46 070 −3 021
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 879 824 5 299
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 680 011 5 287
  7.2 Pārējie vērtspapīri 199 812 12
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 280 227 −436
Kopā aktīvi 4 704 239 2 025
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 285 963 5 518
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 883 650 −26 375
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 599 544 −62 155
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 284 106 35 780
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 095 −1 816
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 397 535 13 593
  5.1 Saistības pret valdību 271 425 13 275
  5.2 Pārējās saistības 126 110 318
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195 513 14 802
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 871 −1 285
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 765 −305
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 765 −305
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 288 284 −2 108
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 107 557 0
Kopā pasīvi 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary