Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 mars 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.706 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 348.863 2.489
  2.1 Fordringar på IMF 79.988 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.875 2.488
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.805 −1.201
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.729 −1.866
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.729 −1.866
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 617.686 761
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.163 767
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 615.515 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 8 −6
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 46.070 −3.021
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.879.824 5.299
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.680.011 5.287
  7.2 Övriga värdepapper 199.812 12
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 0
9 Övriga tillgångar 280.227 −436
Summa tillgångar 4.704.239 2.025
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.285.963 5.518
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.883.650 −26.375
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.599.544 −62.155
  2.2 Inlåningsfacilitet 284.106 35.780
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.095 −1.816
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 397.535 13.593
  5.1 Offentliga sektorn 271.425 13.275
  5.2 Övriga skulder 126.110 318
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 195.513 14.802
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.871 −1.285
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.765 −305
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.765 −305
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 288.284 −2.108
11 Värderegleringskonton 466.635 0
12 Kapital och reserver 107.557 0
Summa skulder 4.704.239 2.025
17 March 2020
Commentary