Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

13 март 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 706 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 348 863 2 489
  2.1 Вземания от МВФ 79 988 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 875 2 488
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 805 −1 201
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 729 −1 866
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 729 −1 866
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 617 686 761
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 163 767
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 615 515 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 8 −6
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 46 070 −3 021
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 879 824 5 299
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 680 011 5 287
  7.2 Други ценни книжа 199 812 12
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 0
9 Други активи 280 227 −436
Общо активи 4 704 239 2 025
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 285 963 5 518
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 883 650 −26 375
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 599 544 −62 155
  2.2 Депозитно улеснение 284 106 35 780
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 095 −1 816
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 397 535 13 593
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 271 425 13 275
  5.2 Други задължения 126 110 318
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 195 513 14 802
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 871 −1 285
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 765 −305
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 765 −305
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 288 284 −2 108
11 Сметки за преоценка 466 635 0
12 Капитал и резерви 107 557 0
Общо пасиви 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary