Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

13 marca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.706 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 348.863 2.489
  2.1 Należności od MFW 79.988 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.875 2.488
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.805 −1.201
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.729 −1.866
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.729 −1.866
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 617.686 761
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.163 767
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 615.515 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 8 −6
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.070 −3.021
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.879.824 5.299
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.680.011 5.287
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 199.812 12
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 0
9 Pozostałe aktywa 280.227 −436
Aktywa razem 4.704.239 2.025
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.285.963 5.518
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.883.650 −26.375
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.599.544 −62.155
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 284.106 35.780
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.095 −1.816
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 397.535 13.593
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 271.425 13.275
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.110 318
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 195.513 14.802
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.871 −1.285
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.765 −305
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.765 −305
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 288.284 −2.108
11 Różnice z wyceny 466.635 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.557 0
Pasywa razem 4.704.239 2.025
17 March 2020
Commentary