Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

13. března 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 706 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 348 863 2 489
  2.1 Pohledávky za MMF 79 988 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 875 2 488
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 805 −1 201
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 729 −1 866
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 729 −1 866
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 617 686 761
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 163 767
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 615 515 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 8 −6
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 46 070 −3 021
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 879 824 5 299
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 680 011 5 287
  7.2 Ostatní cenné papíry 199 812 12
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 0
9 Ostatní aktiva 280 227 −436
Aktiva celkem 4 704 239 2 025
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 285 963 5 518
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 883 650 −26 375
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 599 544 −62 155
  2.2 Vkladová facilita 284 106 35 780
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 095 −1 816
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 397 535 13 593
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 271 425 13 275
  5.2 Ostatní závazky 126 110 318
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 195 513 14 802
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 871 −1 285
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 765 −305
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 765 −305
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 288 284 −2 108
11 Účty přecenění 466 635 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 557 0
Pasiva celkem 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary