Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.706 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 348.863 2.489
  2.1 Terjatve do MDS 79.988 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.875 2.488
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 22.805 −1.201
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.729 −1.866
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.729 −1.866
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 617.686 761
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.163 767
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 615.515 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 8 −6
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 46.070 −3.021
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.879.824 5.299
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.680.011 5.287
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.812 12
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 280.227 −436
Skupaj sredstva 4.704.239 2.025
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.285.963 5.518
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.883.650 −26.375
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.599.544 −62.155
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 284.106 35.780
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.095 −1.816
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 397.535 13.593
  5.1 Sektor država 271.425 13.275
  5.2 Druge obveznosti 126.110 318
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 195.513 14.802
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.871 −1.285
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.765 −305
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.765 −305
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 288.284 −2.108
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.557 0
Skupaj obveznosti 4.704.239 2.025
17 March 2020
Commentary