Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 706 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 348 863 2 489
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 988 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 875 2 488
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 805 −1 201
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 729 −1 866
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 729 −1 866
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 617 686 761
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 163 767
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 615 515 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 8 −6
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 070 −3 021
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 879 824 5 299
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 680 011 5 287
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 812 12
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 280 227 −436
Visas turtas 4 704 239 2 025
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 285 963 5 518
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 883 650 −26 375
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 599 544 −62 155
  2.2 Indėlių galimybė 284 106 35 780
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 095 −1 816
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 397 535 13 593
  5.1 Valdžiai 271 425 13 275
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 110 318
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 195 513 14 802
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 871 −1 285
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 765 −305
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 765 −305
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 288 284 −2 108
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 557 0
Visi įsipareigojimai 4 704 239 2 025
17 March 2020
Commentary