Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

13 maart 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.706 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 348.863 2.489
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.988 2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 268.875 2.488
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.805 −1.201
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.729 −1.866
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.729 −1.866
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 617.686 761
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.163 767
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 615.515 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 8 −6
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 46.070 −3.021
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.879.824 5.299
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.680.011 5.287
  7.2 Overige effecten 199.812 12
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 0
9 Overige activa 280.227 −436
Totaal activa 4.704.239 2.025
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.285.963 5.518
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.883.650 −26.375
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.599.544 −62.155
  2.2 Depositofaciliteit 284.106 35.780
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.095 −1.816
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 397.535 13.593
  5.1 Overheid 271.425 13.275
  5.2 Overige verplichtingen 126.110 318
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.513 14.802
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.871 −1.285
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.765 −305
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.765 −305
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 288.284 −2.108
11 Herwaarderingsrekeningen 466.635 0
12 Kapitaal en reserves 107.557 0
Totaal passiva 4.704.239 2.025
17 March 2020
Commentary