Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. februára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 769 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 328 816 −141
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 869 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 251 947 −141
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 445 −318
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 140 −3 841
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 140 −3 841
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 729 283 9
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 929 19
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 249 −50
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 105 39
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 409 133
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 891 709 −3 599
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 646 301 −3 219
  7.2 Ostatné cenné papiere 245 408 −380
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 0
9 Ostatné aktíva 253 595 −2 966
Aktíva spolu 4 692 062 −10 725
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 207 157 −703
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 971 094 −6 050
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 336 978 −5 200
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 634 081 −850
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 35 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 862 −2 115
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 414 320 9 356
  5.1 Verejná správa 289 113 2 993
  5.2 Ostatné záväzky 125 206 6 363
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 279 229 −12 600
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 596 −432
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 282 −82
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 282 −82
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 258 131 1 306
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 825 596
Pasíva spolu 4 692 062 −10 725