Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 februari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.769 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 328.816 −141
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.869 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 251.947 −141
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.445 −318
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.140 −3.841
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.140 −3.841
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 729.283 9
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.929 19
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.249 −50
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 105 39
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.409 133
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.891.709 −3.599
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.646.301 −3.219
  7.2 Overige effecten 245.408 −380
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 0
9 Overige activa 253.595 −2.966
Totaal activa 4.692.062 −10.725
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.207.157 −703
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.971.094 −6.050
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.336.978 −5.200
  2.2 Depositofaciliteit 634.081 −850
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 35 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.862 −2.115
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 414.320 9.356
  5.1 Overheid 289.113 2.993
  5.2 Overige verplichtingen 125.206 6.363
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.229 −12.600
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.596 −432
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.282 −82
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.282 −82
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 258.131 1.306
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.825 596
Totaal passiva 4.692.062 −10.725