Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 februari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.769 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 328.816 −141
  2.1 Fordringar på IMF 76.869 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 251.947 −141
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.445 −318
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.140 −3.841
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.140 −3.841
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 729.283 9
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.929 19
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.249 −50
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 105 39
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.409 133
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.891.709 −3.599
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.646.301 −3.219
  7.2 Övriga värdepapper 245.408 −380
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 0
9 Övriga tillgångar 253.595 −2.966
Summa tillgångar 4.692.062 −10.725
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.207.157 −703
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.971.094 −6.050
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.336.978 −5.200
  2.2 Inlåningsfacilitet 634.081 −850
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 35 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.862 −2.115
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 414.320 9.356
  5.1 Offentliga sektorn 289.113 2.993
  5.2 Övriga skulder 125.206 6.363
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 279.229 −12.600
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.596 −432
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.282 −82
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.282 −82
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 258.131 1.306
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.825 596
Summa skulder 4.692.062 −10.725