Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 lutego 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.769 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 328.816 −141
  2.1 Należności od MFW 76.869 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 251.947 −141
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.445 −318
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.140 −3.841
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.140 −3.841
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 729.283 9
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.929 19
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.249 −50
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 105 39
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.409 133
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.891.709 −3.599
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.646.301 −3.219
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 245.408 −380
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 0
9 Pozostałe aktywa 253.595 −2.966
Aktywa razem 4.692.062 −10.725
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.207.157 −703
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.971.094 −6.050
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.336.978 −5.200
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 634.081 −850
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.862 −2.115
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 414.320 9.356
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 289.113 2.993
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.206 6.363
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 279.229 −12.600
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.596 −432
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.282 −82
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.282 −82
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 258.131 1.306
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.825 596
Pasywa razem 4.692.062 −10.725