Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 февруари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 769 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 328 816 −141
  2.1 Вземания от МВФ 76 869 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 251 947 −141
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 445 −318
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 140 −3 841
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 140 −3 841
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 729 283 9
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 929 19
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 249 −50
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 105 39
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 409 133
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 891 709 −3 599
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 646 301 −3 219
  7.2 Други ценни книжа 245 408 −380
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 0
9 Други активи 253 595 −2 966
Общо активи 4 692 062 −10 725
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 207 157 −703
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 971 094 −6 050
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 336 978 −5 200
  2.2 Депозитно улеснение 634 081 −850
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 862 −2 115
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 414 320 9 356
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 289 113 2 993
  5.2 Други задължения 125 206 6 363
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 279 229 −12 600
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 596 −432
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 282 −82
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 282 −82
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 258 131 1 306
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 825 596
Общо пасиви 4 692 062 −10 725