Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.02.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 769 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 816 −141
  2.1 SVF debitoru parādi 76 869 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 251 947 −141
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 445 −318
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 140 −3 841
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 140 −3 841
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 729 283 9
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 929 19
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 249 −50
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 105 39
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 409 133
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 891 709 −3 599
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 646 301 −3 219
  7.2 Pārējie vērtspapīri 245 408 −380
8 Valdības parāds euro 23 897 0
9 Pārējie aktīvi 253 595 −2 966
Kopā aktīvi 4 692 062 −10 725
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 207 157 −703
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 971 094 −6 050
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 336 978 −5 200
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 634 081 −850
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 35 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 862 −2 115
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 414 320 9 356
  5.1 Saistības pret valdību 289 113 2 993
  5.2 Pārējās saistības 125 206 6 363
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 279 229 −12 600
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 596 −432
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 282 −82
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 282 −82
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 258 131 1 306
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 825 596
Kopā pasīvi 4 692 062 −10 725