Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 11. martā

2016. gada 15. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 11. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 268.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 10. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 85 milj. ASV dolāru 74 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.0 mljrd. euro (līdz 350.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 066.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 108.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.8 mljrd. euro (līdz 255.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 9. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 61.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 262.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 246.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 951.0 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 11. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 4. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 4. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.6 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 161.6 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.1 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 620.5 mljrd. euro +12.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.2 mljrd. euro (līdz 556.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306 941 39
  2.1 SVF debitoru parādi 79 672 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 268 42
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 165 −397
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 109 329
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 109 329
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 517 576 −462
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60 808 −484
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 744 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24 22
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 113 498 −894
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 301 463 13 252
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 950 980 14 212
  7.2 Pārējie vērtspapīri 350 483 −959
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 212 792 614
Kopā aktīvi 2 872 321 12 480
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 066 052 534
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 818 475 7 213
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 556 176 −8 168
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 262 201 15 386
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 99 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 776 −141
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 201 995 2 557
  5.1 Saistības pret valdību 108 379 5 620
  5.2 Pārējās saistības 93 616 −3 063
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 55 732 1 249
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 788 −382
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 592 522
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 592 522
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 210 361 929
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 199 0
Kopā pasīvi 2 872 321 12 480