Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 marca 2016 roku

15 marca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11.03.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR, do 268,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10.03.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 85 mln USD 74 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,0 mld EUR, do 350,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,5 mld EUR, do 1066,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,6 mld EUR, do 108,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,8 mld EUR, do 255,3 mld EUR. W środę 9.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 61,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 60,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 262,2 mld EUR (wobec 246,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR, do 951,0 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 11.03.2016 Różnica wobec 4.03.2016 – zakup Różnica wobec 4.03.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,6 mld EUR -0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 161,6 mld EUR +1,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,1 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 620,5 mld EUR +12,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,2 mld EUR, do 556,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 306.941 39
  2.1 Należności od MFW 79.672 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.268 42
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.165 −397
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.109 329
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.109 329
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 517.576 −462
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.808 −484
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.744 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 24 22
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 113.498 −894
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.301.463 13.252
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 950.980 14.212
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.483 −959
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 212.792 614
Aktywa razem 2.872.321 12.480
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.066.052 534
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 818.475 7.213
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 556.176 −8.168
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 262.201 15.386
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 99 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.776 −141
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 201.995 2.557
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 108.379 5.620
  5.2 Pozostałe zobowiązania 93.616 −3.063
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 55.732 1.249
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.788 −382
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.592 522
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.592 522
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 210.361 929
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.199 0
Pasywa razem 2.872.321 12.480