Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 maart 2016

15 maart 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 maart 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 268,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 maart 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 85 miljoen USD 74 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,0 miljard naar EUR 350,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.066,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,6 miljard naar EUR 108,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,8 miljard naar EUR 255,3 miljard. Op woensdag 9 maart 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 61,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 60,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 262,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 246,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 951,0 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 11 maart 2016 Verschil t.o.v. 4 maart 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 4 maart 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,6 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 161,6 miljard +EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,1 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 620,5 miljard +EUR 12,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,2 miljard naar EUR 556,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 306.941 39
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.672 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.268 42
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.165 −397
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.109 329
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.109 329
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 517.576 −462
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.808 −484
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.744 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24 22
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 113.498 −894
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.301.463 13.252
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 950.980 14.212
  7.2 Overige waardepapieren 350.483 −959
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 212.792 614
Totaal activa 2.872.321 12.480
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.066.052 534
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 818.475 7.213
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 556.176 −8.168
  2.2 Depositofaciliteit 262.201 15.386
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 99 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.776 −141
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 201.995 2.557
  5.1 Overheid 108.379 5.620
  5.2 Overige verplichtingen 93.616 −3.063
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.732 1.249
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.788 −382
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.592 522
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.592 522
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 210.361 929
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.199 0
Totaal passiva 2.872.321 12.480