Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 mars 2016

15 mars 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 mars 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 268,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 mars 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 85 miljoner USD 74 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,0 miljard EUR till 350,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 1 066,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 108,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,8 miljarder EUR till 255,3 miljarder EUR. Onsdagen den 9 mars 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 61,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (oförändrad från föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 262,2 miljarder EUR (jämfört med 246,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 951,0 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 11 mars 2016 Förändring jämfört med den 4 mars 2016 – Köp Förändring jämfört med den 4 mars 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,6 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 161,6 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,1 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 620,5 miljarder EUR +12,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,2 miljarder EUR till 556,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 306.941 39
  2.1 Fordringar på IMF 79.672 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.268 42
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.165 −397
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.109 329
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.109 329
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 517.576 −462
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.808 −484
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.744 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 24 22
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 113.498 −894
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.301.463 13.252
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 950.980 14.212
  7.2 Andra värdepapper 350.483 −959
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 212.792 614
Summa tillgångar 2.872.321 12.480
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.066.052 534
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 818.475 7.213
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 556.176 −8.168
  2.2 Inlåningsfacilitet 262.201 15.386
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 99 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.776 −141
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 201.995 2.557
  5.1 Offentliga sektorn 108.379 5.620
  5.2 Övriga skulder 93.616 −3.063
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 55.732 1.249
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.788 −382
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.592 522
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.592 522
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 210.361 929
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.199 0
Summa skulder 2.872.321 12.480