Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. marcu 2016

15. marca 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. marca 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 268,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. marca 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 85 mil. USD 74 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,0 mld. EUR na 350,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,5 mld. EUR na 1 066,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,6 mld. EUR na 108,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,8 mld. EUR na 255,3 mld. EUR. V stredu 9. marca 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 61,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 60,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 262,2 mld. EUR (v porovnaní s 246,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 951,0 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 11. marcu 2016 Zmena oproti 4. marcu 2016: nákup Zmena oproti 4. marcu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 161,6 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,1 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 620,5 mld. EUR +12,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,2 mld. EUR na 556,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 306 941 39
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 672 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 268 42
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 165 −397
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 109 329
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 109 329
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 517 576 −462
  5.1 Hlavné refinančné operácie 60 808 −484
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 744 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 24 22
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 113 498 −894
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 301 463 13 252
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 950 980 14 212
  7.2 Ostatné cenné papiere 350 483 −959
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 212 792 614
Aktíva spolu 2 872 321 12 480
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 066 052 534
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 818 475 7 213
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 556 176 −8 168
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 262 201 15 386
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 99 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 776 −141
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 201 995 2 557
  5.1 Verejná správa 108 379 5 620
  5.2 Ostatné záväzky 93 616 −3 063
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 55 732 1 249
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 788 −382
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 592 522
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 592 522
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 210 361 929
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 199 0
Pasíva spolu 2 872 321 12 480