Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. marca 2016

15. marec 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. marca 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 268,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. marec 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 85 mio USD 74 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,0 milijarde EUR na 350,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 1.066,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,6 milijarde EUR na 108,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,8 milijarde EUR na 255,3 milijarde EUR. V sredo, 9. marca 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 61,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 60,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 262,2 milijarde EUR (v primerjavi z 246,8 milijarde prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 951,0 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 11. marca 2016 Razlika od 4. marca 2016 – kupljeno Razlika od 4. marca 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,6 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 161,6 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,1 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 620,5 milijarde EUR +12,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,2 milijarde EUR na 556,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 306.941 39
  2.1 Terjatve do MDS 79.672 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 227.268 42
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.165 −397
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.109 329
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.109 329
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 517.576 −462
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.808 −484
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.744 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24 22
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 113.498 −894
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.301.463 13.252
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 950.980 14.212
  7.2 Drugi vrednostni papirji 350.483 −959
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 212.792 614
Skupaj sredstva 2.872.321 12.480
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.066.052 534
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 818.475 7.213
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 556.176 −8.168
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 262.201 15.386
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 99 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.776 −141
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 201.995 2.557
  5.1 Širša država 108.379 5.620
  5.2 Druge obveznosti 93.616 −3.063
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 55.732 1.249
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.788 −382
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.592 522
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.592 522
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 210.361 929
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.199 0
Skupaj obveznosti 2.872.321 12.480