SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. marts 2016

15. marts 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. marts 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 268,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. marts 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 85 mio. USD 74 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,0 mia. euro til 350,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 1.066,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,6 mia. euro til 108,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,8 mia. euro til 255,3 mia. euro. Onsdag den 9. marts 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 61,3 mia. euro, og en ny på 60,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat praktisk taget nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 262,2 mia. euro (mod 246,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 951,0 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 11. marts 2016 Ændring i forhold til 4. marts 2016 – opkøb Ændring i forhold til 4. marts 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,6 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 161,6 mia. euro +1,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,1 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 620,5 mia. euro +12,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,2 mia. euro til 556,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 306.941 39
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.672 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.268 42
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.165 −397
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.109 329
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.109 329
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 517.576 −462
  5.1 Primære markedsoperationer 60.808 −484
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.744 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 24 22
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 113.498 −894
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.301.463 13.252
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 950.980 14.212
  7.2 Andre værdipapirer 350.483 −959
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 212.792 614
Aktiver i alt 2.872.321 12.480
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.066.052 534
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 818.475 7.213
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 556.176 −8.168
  2.2 Indlånsfacilitet 262.201 15.386
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 99 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.776 −141
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 201.995 2.557
  5.1 Offentlig forvaltning og service 108.379 5.620
  5.2 Andre forpligtelser 93.616 −3.063
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 55.732 1.249
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.788 −382
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.592 522
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.592 522
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 210.361 929
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.199 0
Passiver i alt 2.872.321 12.480